Міністерство охорони здоров’я      Рівненська міська рада      Новини      Медіа                                        

ЕЛЕКТРОННА ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я

Поліпшення охорони здоровя на службі у людей

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора КНП «Міська стоматологічна поліклініка» РМР

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка»  Рівненської міської ради.

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», наказ управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради від 08.10.2018 № 109 «Про утворення постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я м.Рівне», наказ управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради від 04.03.2019 №35 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради.

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради.

Скорочена найменування українською мовою: КНП «МСП» РМР.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 33002, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Соломії Крушельницької, 46.

Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів. 
Комунальне некомерційне підприємство «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним підприємством, що надає медичну стоматологічну допомогу населенню міста Рівного.
Основною метою діяльності Підприємства є:
1) надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів стоматологічної допомоги та стоматологічних медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення;
2) здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики та лікування захворювань зубо-щелепової системи;
3) організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

Статут комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради затверджено рішенням сесії міської ради від 01.06.2018 № 4461 (ознайомитися із Статутом, в т. ч. структурою даного закладу можна за посиланням): 
http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/decisions?publisher=Senate

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка»  Рівненської міської ради на 2019 рік складають:
Кошти місцевого бюджету – 16 797 500,00 грн.
Кошти державного бюджету (медична субвенція) – 175 000,00грн.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 12.03.2019 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 25.03.2019 року, 17.15 год. включно.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 33028, м. Рівне, вул. Драгоманова, 7, (приймальна управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. (0362) 67-15-56,            
е-mаіl: uoz2rivne@gmail.com (тема: Конкурс керівників закладів охорони здоров’я м.Рівне).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:
1)  копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
3)  резюме у довільній формі;
4)  автобіографія;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
7)  конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії - 30 к.д. з моменту видачі);
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
11)  заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді!

Вимоги до претендента: 
Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я». 
Не менше 5-ти років стажу за основою спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок 3 укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:
•  конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:
•  план реформування закладу протягом одного року;
•  заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
•  пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
• пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:
Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.10 2014 року № 642 (зі змінами) http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/642-2014-%D0%BF. 
За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Дата проведення конкурсу:
26.03.2019 року о 11.30 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

27.03.2019 року о 09.00 год. - засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради, актовий-зал, 2-й поверх.
м. Рівне, вул. Драгоманова, 7, 33028.

Текст оголошення (бланки заяв та згоди) для завантаження

Протокол № 1


Читайте також

Згідно розподілу Міністерства охорони здоров'я України Рівненська область отримала 8 флаконів дифтерійного антитоксину на випадок лікування дифтер..
Вже майже місяць в КНП "ЦПМСД "Ювілейний" РМР функціонує Колл-центр. Це перший подібний сервіс, який створений серед міських закладів охорони здоров"я..
Представницька рівненська медична делегація побувала на Полтавщині, де відбувається пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслугов..
Підписатись