Міністерство охорони здоров’я      Рівненська міська рада      Новини      Медіа                                        

ЕЛЕКТРОННА ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я

Поліпшення охорони здоровя на службі у людей

Про управління охорони здоров'я

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
 ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради (надалі – Управління) створюється і ліквідовується Рівненською міською радою (надалі – радою) в межах затвердженої структури та чисельності апарату ради та її виконавчих органів.
2. Управління є виконавчим органом ради, підзвітним і підконтрольним раді та її виконавчому комітету, а з питань здійснення делегованих повноважень – відповідним органам державної виконавчої влади. У своїй діяльності Управління безпосередньо підпорядковується міському голові, а з організаційної  діяльності – заступнику міського голови, відповідно до розподілу функціональних повноважень.
3. Управління є уповноваженим виконавчим органом ради, який здійснює управління (координацію) установами, закладами, організаціями та підприємствами сфери охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста Рівне.
4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Рівненської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, розпорядженнями Рівненської облдержадміністрації, цим Положенням та іншими нормативними актами.
5. Під час виконання покладених на нього завдань Управління взаємодіє з іншими структурними підрозділами ради, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.
6. Положення про управління затверджується міською радою.
7. Юридична адреса Управління: м. Рівне, вул. Драгоманова, 7, 33028.
 
ІІ. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО УПРАВЛІННЯ
1. Управління веде самостійний баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби України, укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, набувати майнові та особисті немайнові права.
2. Управління може бути позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, зокрема звертатися до суду, якщо це необхідно для реалізації повноважень і забезпечення виконання функцій управління.
3. Управління має печатку із зображенням Державного герба України і власним найменуванням, штампи, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.
4. Управління фінансується за рахунок коштів міського бюджету, виділених на його утримання, та інших джерел не заборонених законодавством.
5. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління та видатки на їх утримання визначає рада. Кошторис доходів і видатків, штатний розпис Управління затверджує міський голова.
6. Майно Управління належить йому на праві оперативного управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень діючого законодавства України.
 
ІІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ
1. Метою діяльності Управління є реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я на території міста Рівне, забезпечення прав членів територіальної громади міста у сфері охорони здоров'я, забезпечення відповідно до закону розвитку медичного обслуговування, вдосконалення лікувальних закладів, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів шляхом створення сприятливих умов для функціонування комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я міста.
2. Завдання Управління:
1) управління та координація діяльності комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я міста;
2) прогнозування розвитку мережі комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я міста;
3) забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, стандартів надання медичної допомоги;
4) інформаційна та методична підтримка діяльності установ, закладів, організацій та підприємств сфери охорони здоров'я усіх форм власності, розташованих у місті Рівному;
5) участь у формуванні і реалізації кадрової політики у сфері охорони здоров'я в інтересах територіальної громади міста;
6) сприяння матеріально-технічному забезпеченню комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я міста;
7) забезпечення зв'язку та взаємодії із громадськістю та засобами масової інформації;
8) забезпечення у межах своїх повноважень реалізації Політики і цілей у сфері управління якістю та функціонування системи управління якістю у виконавчому комітеті та виконавчих органах міської ради відповідно до вимог міжнародних стандартів.
 
ІV. ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ
1. Власні повноваження:
1) управління підпорядкованими комунальними некомерційними підприємствами – закладами охорони здоров’я міста;
2) вивчає стан здоров'я населення, вживає заходів до запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;
3) готує пропозиції, спрямовані на проведення реформи в галузі охорони здоров'я, і подає їх на розгляд міському голові;
4) готує пропозиції щодо фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я міста відповідно до міських цільових програм;
5) здійснює організаційне і методичне керівництво роботою комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я міста з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на відповідній території;
6) здійснює фінансування комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я міста з коштів міського бюджету, контролює цільове та ефективне використання бюджетних коштів, матеріальних та трудових ресурсів, відповідно до міських цільових програм;
7) сприяє розвитку медичної науки і техніки, впроваджує в практику наукові досягнення та передовий досвід у галузі охорони здоров'я;
8) забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення;
9) вживає заходів щодо збереження мережі комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я міста, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проєктів програм соціально-економічного розвитку міста;
10) сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян;
11) організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
12) забезпечує у визначений законом термін розгляд звернень громадян та їх об'єднань, здійснює контроль за цією роботою в комунальних некомерційних підприємствах – закладах охорони здоров’я міста;
13) сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров'я;
14) здійснює систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров'я та санітарних правил керівниками комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я міста;
15) організовує фінансування комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я міста та виконує функції головного розпорядника коштів відносно закладів, діяльність яких фінансується з бюджету в т. ч. з міського бюджету; 
16) затверджує статути підпорядкованих комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я м. Рівне та зміни до них;
17) затверджує фінансові плани комунальних некомерційних       підприємств – закладів охорони здоров’я та зміни до них;
18) погоджує штатні розписи та плани використання бюджетних коштів закладів;
19) організовує та проводить конкурси на зайняття посад керівників комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я міста, призначення на посади та звільнення з посад керівників даних закладів охорони здоров’я із застосуванням контрактної форми трудового договору у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
20) вносить у встановленому порядку пропозиції по відкриттю, створенню, реорганізації і ліквідації комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я; 
21) проводить в межах повноважень перевірки комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я щодо дотримання ними статутних положень;
22) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством, нормативно-правовими актами міської ради, цим положенням та статутами закладів;
2. Управління відповідно до покладених на нього делегованих повноважень:
1) забезпечує, відповідно до законодавства, розвиток всіх видів медичного обслуговування, розвиток і вдосконалення мережі медичних закладів усіх форм власності, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладання договорів на підготовку спеціалістів, організацію роботи щодо вдосконалення кваліфікації кадрів;
2) організовує забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення відповідно до чинного законодавства;
3) виконує інші функції, пов'язані з реалізацією делегованих повноважень у галузі охорони здоров'я.
 
V. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ
1. Управління очолює начальник, який призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови.
2. Начальник управління:
1) здійснює керівництво діяльністю Управління;
2) несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на управління завдань та повноважень, дотримання трудової дисципліни;
3) видає в межах своєї компетенції накази, обов’язкові для виконання посадовими особами Управління, працівниками інформаційно-аналітичного центру Управління, керівниками комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я та контролює їх виконання;
4) подає на затвердження міському голові штатний розпис та кошторис доходів і видатків на утримання Управління;
5) затверджує фінансові плани, погоджує штатний розпис та плани використання бюджетних коштів комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я;
6) затверджує штатний розпис інформаційно-аналітичного центру Управління та положення про нього;
7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників інформаційно-аналітичного центру, який функціонує при Управлінні, затверджує їх посадові обов’язки та контролює їх виконання;
8) забезпечує організацію проведення конкурсів з призначення на посади керівників комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
9) утворює конкурсну комісію на заняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я, за результатами проведеного конкурсу призначає на посаду керівника закладу охорони здоров’я та укладає з ним контракт в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
10) звільняє керівників комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я у випадках, передбачених контрактом та чинним законодавством, а також притягає їх до дисциплінарної відповідальності;
11) встановлює стимулюючі надбавки та доплати керівникам комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я, працівникам Управління та інформаційно-аналітичного центру Управління, приймає рішення щодо їх преміювання;
12) візує проєкти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, що стосуються діяльності управління, закладів, установ, організацій, підприємств сфери охорони здоров'я, розташованих на території міста Рівне, незалежно від форм власності;
13) розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Управління;
14) є головним розпорядником коштів, переданих Управлінню з міського бюджету для фінансування витрат на утримання комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров’я, виконання програм у сфері охорони здоров'я міста Рівне, згідно затверджених у встановленому порядку кошторисів, та здійснює контроль за використанням цих коштів;
15) представляє без довіреності Управління у взаємовідносинах із фізичними і юридичними особами;
16) укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Управління, видає довіреності;
17) відкриває і закриває рахунки в установах Державної казначейської служби України, має право підпису на фінансових та інших документах;
18) контролює ведення діловодства, організовує збереження документації і майна Управління;
19) веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає у встановленому порядку звернення громадян;
20) нагороджує співробітників Управління і працівників закладів, установ, підприємств, незалежно від форми власності, а також членів об'єднань і громадських організацій громадян, що діють на території міста Рівне в сфері охорони здоров'я, почесними грамотами та подяками;
21) інформує територіальну громаду міста про виконання рішень Рівненської міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови в сфері охорони здоров’я та висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації.
 
VI. CТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ
1. Чисельність Управління затверджуються Рівненською міською радою за поданням начальника Управління.
2. Структура Управління формується з огляду на необхідність забезпечення виконання власних та делегованих повноважень.
3. Положення про структурні підрозділи Управління затверджується начальником Управління.
4. Штатний розпис Управління затверджується міським головою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених Рівненською міською радою.
5. Посадові особи Управління призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою у порядку та відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування». Працівники Управління діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями , які затверджуються заступником міського голови, відповідно до розподілу функціональних повноважень.
6. При Управлінні діє інформаційно-аналітичний центр, положення про який затверджується наказом начальника Управління. Призначення на посаду та звільнення з посади працівників інформаційно-аналітичного центру здійснюється згідно наказу начальника Управління.
 
VII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням Рівненської міської ради у встановленому нею порядку чи іншим органом, відповідно до вимог чинного законодавства України. В разі припинення юридичної особи  (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається зарахування активів до міського бюджету. 
2. У разі реорганізації Управління його права та обов'язки переходять до правонаступників.
3. Ліквідація Управління здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, що прийняв рішення про ліквідацію Управління.
4. У разі реорганізації чи ліквідації Управління працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів, відповідно до трудового законодавства України.
 
VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ
1. Це Положення набирає чинності після його державної реєстрації.
2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Рівненською міською радою.
3. Зміни та доповнення до цього Положення підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.
4. Положення складається із VII (семи) розділів на 7 (семи) сторінках.
Підписатись